Privacybeleid

Logopediepraktijk Spraakmakend gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Logopediepraktijk Spraakmakend deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Logopediepraktijk Spraakmakend bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Logopediepraktijk Spraakmakend houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Logopediepraktijk Spraakmakend vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens. Logopediepraktijk Spraakmakend informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Logopediepraktijk Spraakmakend informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Logopediepraktijk Spraakmakend informeert patiënten indien Logopediepraktijk Spraakmakend bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Klik hier voor het privacyreglement van de praktijk.


Klachtenregeling

Wij hopen van harte dat onze logopedische hulp aan uw wensen zal voldoen. Heeft u klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie dan vinden we het fijn dat u dat eerst met de behandelend logopediste bespreekt. Als de logopediste niet weet dat u ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Ook kunt u zich wenden tot de praktijkhouders, Alie Bijland of Josette Tip of Melinda Beckmann.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logopediepraktijk Spraakmakend volgt deze klachtenregeling.

Informatie over de klachtenregeling kunt u hier downloaden


Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Als zorgverlener kun je in de praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd extra zorg met zich mee. Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkunidge, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld. De NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) heeft een eigen meldcode opgesteld. Onderstaande meldcode is daarop gebaseerd.

Voor meer informatie, klik hier om de brochure te downloaden